آماده سازی فضای آزمایشگاهی طرح ساتو (کارگاه ساخت و تولید) در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ انجام شده است.

این فضا به منظور بهره برداری دانش آموزان مدارس الغدیر و همچنین دانش آموزان سایر مدارس جزیره جهت آماده سازی دانش آموزان عزیز برای شرکت در مسابقات مختلف علمی در رشته هایی مانند شیمی، فیزیک و شرکت در المپیاد های دانش آموزی ایجاد شده است.

در دو سال گذشته مجموعه مدارس الغدیر با همراهی مرکز ساتو  به موفقیت های چشمگیری در مسابقات فیزیکدانان جوان و المپیاد های علمی و هنری دست یافته است.

حضور دانش آموزان الغدیر در مرکز ساتو
جهت ایجاد آمادگی برای حضور در المپیاد های علمی
حضور دانش آموزان الغدیر در مرکز ساتو
جهت ایجاد آمادگی برای حضور در المپیاد های علمی
حضور دانش آموزان الغدیر در مرکز ساتو
جهت ایجاد آمادگی برای حضور در المپیاد های علمی
قبل
بعدی
مراحل آماده سازی کارگاه ساتو
مراحل آماده سازی کارگاه ساتو
مراحل آماده سازی کارگاه ساتو
قبل
بعدی